• +359 887 434722
  • ул. „Абаджийска“ 10, Пловдив
  • Електронен магазин 24/7

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията за ползване на teahouseplovdiv.com, които уреждат правилата за използването на teahouseplovdiv.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през teahouseplovdiv.com.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. АРК 2018 ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, жк. Тракия, бл. 201А, вх.Б, със същия адрес за кореспонденция, с ЕИК 205025461.
2.2. АРК 2018 ЕООД администрира електронния магазин Чаена къща под формата на сайта teahouseplovdiv.com. АРК 2018 ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу Чаена къща.
2.3. Можете да се свържете с Чаена къща на посочения по-горе адрес, на телефон: +359 887 434 722 или на и-мейл адрес: sales@teahouseplovdiv.com.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – лице, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия teahouseplovdiv.com с teahouseplovdiv.com.
3.2 Продавач – Чаена къща, предлагаща стоки или услуги на платформата за електронна търговия teahouseplovdiv.com.
3.3. Платформата – домейна teahouseplovdiv.com и неговите поддомейни.
3.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице, или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително, но не само, като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
3.5. Профил – раздел от Платформата, формиран от и-мейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.).
3.6. Любими – раздел в профила, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.
3.7. Списък – уеб страница в Профила на Клиента в раздел „Любими“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува.
3.8. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Чаена къща и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Чаена къща през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.
3.9. Продукт /-и и Услуга /-и – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през Платформата.
3.10. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката Чаена къща или определени Стоки и /или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.11. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и /или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
3.12. Съдържание:
• цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Чаена къща и /или Продавача, изпратено посредством електронни средства и /или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена на Клиента по всякакви начини, от страна на служител /сътрудник на Чаена къща и /или друг Продавач чрез електронни или други средства за предаване от разстояние;
• информацията, свързана със Стоките и /или Услугите, и /или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и /или Услугите, и /или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
• данни относно Продавача.
3.13. Бюлетин – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и /или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.
3.14. Транзакция – действие от страна на Чаена къща по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено чрез куриерска фирма.
3.15. Спецификации – всички характеристики и /или описания на Стоките и Услугите така, както са посочени в описанието им.
3.16. Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
3.17. Рейтинг – метод за изчисляване на нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията, написана от Клиента на даден продукт или услуга.
3.18. Коментар – оценка или критична забележка на края на едно Ревю или на друг коментар.
3.19. Въпрос – форма на обръщение към Клиенти /Купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.
3.20. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.

4. ОБЩИ УСЛОВИЯ

4.1. Общите условия на teahouseplovdiv.com са задължителни за всички Клиенти на Платформата.
4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Чаена къща по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.
4.4. Чаена къща има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Чаена къща ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.
4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.7. Чаена къща полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Чаена къща уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Чаена къща предварително се извинява на своите Клиенти.
4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Чаена къща се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10. Всички стоки, включително тези в промоция /намление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
4.11. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Чаена къща не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и /или Услуга през Платформата, като направи Поръчка по електронен път или по телефон, която е регистрирана съответно от самия него или от служител на Чаена къща.
5.2. Чаена къща ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката му в системата, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Чаена къща прави по електронен път (и-мейл) или по телефон.
5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки, или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само, поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Чаена къща уведомява за това Клиента чрез и-мейл или по телефон. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и /или чрез SMS, изпратен на телефна му, на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. Чаена къща си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и /или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Чаена къща по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Чаена къща, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Чаена къща не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и /или Услуги, както и да се свързва с Чаена къща на посочените адреси в раздел „Контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.
6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакти”.
6.5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата Чаена къща си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип „капча“ (captcha), с цел защита на публикуваната информация в Платформата.
6.6. Чаена къща може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и /или Услугите и /или за предлаганите от нея промоции на Платформата за определен период от време.
6.7. Всички цени на Стоките и /или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквания по закон данъци или такси.
6.8. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока /Услуга, а не да я представят точно. Следователно е възможно някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични /динамични изображения / мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и /или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Чаена къща.
8.2. Чаена къща има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензи или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
8.3. Нищо в сключения между Чаена къща и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Чаена къща последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Чаена къща върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Чаена къща.
8.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
8.5. Клиентът може да копира, прехвърля и /или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
8.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Чаена къща за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Чаена къща и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Чаена къща, която има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Чаена къща няма да се счита за съгласие от страна на Чаена къща да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Чаена къща.
8.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Чаена къща.

9. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и /или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
9.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока и /или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и /или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката /Услугата.
9.3. Потвърждавайки Поръчката Чаена къща потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Чаена къща във връзка с Поръчката да са вярни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Чаена къща да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и /или грешни.

9.7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Чаена къща в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Чаена къща. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лице, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Продукта на Чаена къща на адрес: Чаената Къща – Пловдив, жк. Тракия, бл. 201А, вх.Б, като междувременно уведоми Продавача за това на и-мейл: sales@teahouseplovdiv.com или на телефон: +359 32 635 589; +359 887 434 722. В този случай куриер, изпратен от Чаена къща, ще вземе Продуктите от адреса, посочен от Клиента, а последният ще плати такса за това на куриера.
9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена чрез наложен платеж в офис на куриерската фирма, от която клиента е получил стоките, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента.

9.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
9.10. Със създаването на Профил, Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци. Тези Списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Клиентът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички Клиенти с Профили в Платформата. Личните списъци ще са видими единствено за Клиента, който ги е създал. Клиентът сам ще определя кои списъци ще са публични и кои лични. Той може да сменя статута на всеки списък по всяко време.

10. СТОКИ /УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
• при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Чаена къща, те могат да бъдат използвани от Чаена къща за следните цели: (1) поддържане на профила на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското /потребителското поведение.
11.2. Клиентът се съгласява да предостави на Чаена къща неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Чаена къща има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Чаена къща може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или знанията, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с Платформата или действията /бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка с Платформата. Чаена къща няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
11.3. С предоставянето на свои данни на Чаена къща (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Чаена къща, партньори на Чаена къща и доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидето от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Чаена къща може да разработи общи програми за офериране на Стоките и /или Услугите на пазара и др.
11.4. С предоставянето на свои лични данни на Чаена къща, Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Чаена къща, упоменати в т. 11.1.

12. РЕКЛАМА

12.1. В момента, в който Клиентът си създаде профил в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

13.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
13.2. Цената, начинът на плащане, както и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.
13.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
13.4.  Електронна фактура се издава само след изискване от страна на клиента.

14. ДОСТАВКА НА СТОКИ

14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача.
14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с продавача на и-мейл: sales@teahouseplovdiv.com.
14.3. Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.
14.4. Цените за доставка може да намерите на страницата „Доставки и Плащания“.

15. ГАРАНЦИИ

15.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за произход и качество. Продавачът се наема с отговорността да следи срока на годност и да предлага само стоки, които са в срок на годност.

15.2. Рекламации на стоки, които са разопаковани от Клента, не се приемат.

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

16.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

17. ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАРИ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

17.1. Писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Клиента. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.
17.2. В момента на регистрацията на дадено Ревю /Коментар /Въпрос /Отговор на Платформата, Клиентите дават на Чаена къща един изключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Чаена къща да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
17.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю /Коментар /Въпрос /Отговор в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:
• да се позовава само на характеристики и /или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
• да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook);
• да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трети лица;
• да помести правилно въведеното съдържание на Платформата както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и всяко Ревю да бъде публикувано в раздел „Ревюта”.
• да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
• да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Платформата, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки и /или услуги;
• да не предоставя или изисква по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, и-мейл адреси, собствени и /или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
• да не публикува информация и /или датайли относно URL-те (линкове /връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като Чаена къща;
• да не вписва Ревюта /Коментари /Въпроси /Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
• да не използва Ревюта /Коментари /Въпроси /Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.
17.4. Освен критичната, реалистична оценка в момента на публикуването на дадено Ревю, Клиентът следва да добави и Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, който ще се изрази чрез цифра в близост до Стоката. Така, една Рецензия, която е придружена с висок Рейтинг, води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.
17.5. Клиентите, които публикуват Ревюта, към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:
• качените файлове ще съдържат изображения и /или видеоклипове относно стоката или услугата, за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове не нарушават авторските права на трети лица;
• качените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице /група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или каквато и да е друга форма на дискриминация;
• качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;
• качените файлове не съдържат URL-те или водни знаци към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като Чаена къща.
17.6. Когато Клиент съобщи, че някое Ревю /Коментар /Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание следва да бъде внимателно разгледано от Чаена къща, за да може последният да определи дали условията за ползване на Платформата са нарушени. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове сe премахват от Платформата само след проверка от страна на Чаена къща.
17.7. В случай, че Чаена къща констатира многократно нарушение на настоящите Условия за полазване, то тя си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта /Коментарии /Въпроси и Отговори в разделите „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта” без да се задължава да се обосновава за това.
17.8. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и /или услуга, всеки купувач може да направи своята рекламация, като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………
/името на търговеца/
……………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки /услуги: …………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
………………………………………………………………………../Име на потребителя/
Гр. /с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. ……………………………
/Дата/ /Подпис на потребителя/

18. ОТГОВОРНОСТ

18.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

19. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

19.1. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Профили, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
19.2. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Профил и /или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Чаена къща и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 11.1 и 19.1 от настоящите общи условия.
19.5. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидни от българското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото по чл. 17, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от Закон 677/2001 за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни.
19.6. Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: Чаената Къща – Пловдив, жк. Тракия, бл. 201А, вх.Б, за да упражни правото си да получи информация относно това дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.
19.7. Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни, като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: Чаената Къща – Пловдив, жк. Тракия, бл. 201А, вх.Б според следните цели:
• поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на Закон 677/2001 за защита на лицата относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни, особено на непълните и неточни данни;
• преобразуването на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие със Закон 677/2001 за защита на лицата относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни;
• уведомление до трети страни, на които са били личните данни са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат.
19.8. Купувачът се съгласява и разрешава на Чаена къща да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона.
19.9. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

20. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

20.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
20.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора, без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

21. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Чаена къща и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в Община Пловдив.

Абонирайте се <span>teahouseplovdiv.com</span>

Абонирайте се teahouseplovdiv.com